Dimecres, 18 de Octubre de 2017
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 15.3ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
19.5ºC

Impulsat per AOC
 AJUNTAMENT DE VALLMOLL, un ajuntament al vostre servei
» INFORMACIÓ I ACTIVITATS


Vols conèixer el dia a dia del teu municipi?

Què fem, properes activitats, festes, cursos... 

Blog municipal:
http://viuvallmoll.blogspot.com.es/

Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Ajuntament-De-Vallmoll/1637971286422000


Twitter:  https://twitter.com/AjVallmoll

Descarrega't l'aplicació per a mòbil eBando

Contacta'ns:
aj.vallmoll@vallmoll.cat

 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins el programa  d’esports base i activitats esportives extraordinàries, ens ha concedit una subvenció per import de 1.113,86 €, que anirà destinada a sufragar les despeses de l’escola de futbol i altres activitats esportives i tornejos realitzats durant l’any 2016.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvenció 2016
La Diputació de Tarragona, dins del programa per la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, ens ha atorgat una subvenció per import de 2.345,84 €, que aplicarem a la compra de material pel Consultori Mèdic municipal i condicionament de l’espai.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins el programa per a actuacions de protecció de la salut pública per ala millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, ens ha atorgat una subvenció pel manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua d’ús de boca, la quantitat de 3.509,60 €, import que es destinarà a satisfer les analítiques d’aigua periòdiques, segons Reial Decret 140/2003, i adquisició de clor i kits d'hidrògen per a la planta potabilitzadora d’aigua. 

L’altra línia de subvenció atorgada per inversions ascendeix a la quantitat de 2.547,33 €, que es destinaran a la reparació del generador del diòxid de clor de la planta potabilitzadora i a la neteja de tots els dipòsits d’aigua potable que disposem en el municipi.

 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins el programa per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, ens ha atorgat una subvenció per import de 3.389,34 €, que aplicarem a les actuacions de recollida d’animals abandonats en el nostre municipi, a més del programa de prevenció i recollida d’animals peridomèstics (coloms) i les actuacions de desinfecció, desinsectació i desratització dels edificis i equipaments municipals dutes a terme aquest any 2016.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins del programa per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 2.188,91 €, que aplicarem a les despeses de manteniment i gestió de la casa Museu, Bibilioteca i Casal d’Entitats (Casa Ballester).


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins dels programes d’activitats culturals als ajuntaments, ha concedit una subvenció  per import de 1.143,92 €, que aplicarem a diverses activitats  culturals i tradicionals, que es duen a terme durant l’any 2016 a Vallmoll.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció, dins del programa d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, per import de 7.784 €, per sufragar les despeses de la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal durant aquest estiu.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
L’Ajuntament de Vallmoll ha realitzat una millora en la xarxa d’abastament d’aigua potable a la urbanització “Els Calders”, per tal de reduir el nivell de nitrats a l’aigua d’ús de boca. Aquesta actuació ha consistit en barrejar l’aigua del CAT amb l’aigua dels pous propis de la urbanització “Els Calders”, mitjançant un sistema de vàlvules motoritzades que actua en cas que el dipòsit de la urbanització detecti que es troba a baix nivell.

Aquesta actuació ascendeix a 27.863,91€, essent subvencionada per la Diputació de Tarragona en la quantitat de 18.933,60€.


 Factures electròniques
» Plataforma FACE

L'Ajuntament de Vallmoll treballa amb la plataforma FACE. El nostre codi DIR3 (per a rebre factures electròniques) és el següent:  L01431606


 INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA TRIMESTRAL
» 3r. TRIMESTRE 2014
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, de conformitat amb allò que s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del Període Mig de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. Comuniquem el Període Mig de Pagament corresponent al Tercer trimestre de 2014 que és de 11,38 DIES.


 Més noticies...
 
 
Transparència

Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

e-BOP

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Dóna corda al català

Servei ofert per OASI