Diumenge, 21 de Gener de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Tràmits

  Generals
:: Instància general
:: ACA - Agència Catalana de l'Aigua

  ACA - Agència Catalana de l'Aigua
Què és?
Sol.licitud que es presenta a l’ajuntament per realitzar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a usos domèstics. Va adreçada al director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Per a què serveix?
Per a demanar la reducció de despeses en el cànon de l’aigua.

Quines dades ha de detallar?
  1. Dades d’identificació del titular del contracte de subministrament.
  2. Adreça del subministrament de la primera residència del titular.
  3. Número de persones que estàn empadronades al mateix habitatge.
Qui el pot presentar?
El titular del contracte de subministrament d’aigua.

Quina documentació s’ha de presentar?
  1. La sol.licitud.
  2. Fotocòpia de l’últim rebut de l’aigua.
  3. Si no s’autoritza a l’ACA la consulta de les dades respecte al nombre de persones que conviuen a l’habitatge també s’ha d’aportar el certificat de convivència.
Quin cost té?
Cap.

Quan es pot presentar?
Quan el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres.

Quan es fa efectiu?
Un cop l’ACA revisa la documentació presentada i dóna autorització a l’ajuntament.


Descarregar model d'instància
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI