Dimecres, 21 de Febrer de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Tràmits

  Hisenda municipal (devolucions)
:: Devolució Parcial de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (per baixa definitiva)
:: Subvenció activitats agrícoles (IBI rústega)

  Devolució Parcial de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (per baixa definitiva)
Què és?
Sol.licitud per demanar la devolució parcial (part corresponent) de l’IVTM un cop realitzada la baixa definitiva.

Per a què serveix?
Per a retornar la part proporcional de l’IVTM de l’any en curs (corresponent a trimestres no iniciats).

Quines dades ha de detallar?
  1. Identificació del titular del vehicle.
  2. Matrícula del vehicle.
  3. Data de la baixa definitiva.
Qui el pot presentar?
Titular o representant del vehicle.

Quins documents s’han de presentar?
  1. Original o fotocòpia del justificant de baixa.
  2. Justificant de pagament de l’IVTM de l’any en curs.
  3. Núm. de compte on s’ha de realitzar d’ingrés.
Mitjans de Tramitació

PRESENCIALMENT
  1. Anar a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.
  2. Facilitar les dades i signar la instància.
Quin cost té?
Cap.

Quan es pot presentar?
Sempre.

Quan es fa efectiu?
Un cop l’ajuntament aprova la sol.licitud.


Descarregar model d'instància
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI