Dijous, 18 de Gener de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins el programa per a actuacions de protecció de la salut pública per ala millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, ens ha atorgat una subvenció pel manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua d’ús de boca, la quantitat de 3.509,60 €, import que es destinarà a satisfer les analítiques d’aigua periòdiques, segons Reial Decret 140/2003, i adquisició de clor i kits d'hidrògen per a la planta potabilitzadora d’aigua. 

L’altra línia de subvenció atorgada per inversions ascendeix a la quantitat de 2.547,33 €, que es destinaran a la reparació del generador del diòxid de clor de la planta potabilitzadora i a la neteja de tots els dipòsits d’aigua potable que disposem en el municipi.
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI