Dimecres, 21 de Febrer de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
 PRESSUPOST 2017

Aprovació inicial
 
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost per a 2017. El seu import inicial és de 2.570.713 euros. En quant als ingressos, cal destacar que  no s’ha previst cap pujada dels impostos i taxes que paguem els vallmollencs, com ve sent la tònica habitual dels darrers anys, així com que es segueix sense cobrar la taxa per recollida d’escombraries, la qual cosa suposa un estalvi per família d’uns 150 euros anuals.  Tanmateix, tampoc s’acudirà al crèdit per dur a terme cap de les inversions que es preveuen. En aquest sentit, és important remarcar que fa gairebé 20 anys que aquest Ajuntament no demana cap crèdit als bancs, amb la qual cosa  l’endeutament municipal any rere any es va reduint, establint-se actualment en un 12,39 % sobre els seus ingressos corrents, quan el màxim permès legalment és del 110 %.


En l’altra vessant el pressupost aposta clarament per al despesa social, tan a nivells d’ajuts i subvencions com en les inversions previstes. 


A títol d’exemple, es preveuen les  següents subvencions:

-  A la compra de llibres de text dels nostres nens i nenes amb 11.000’00 €.

-  A totes les entitats del poble i associacions sense ànim de lucre amb 18.000 euros (Casal de l’Avi, El Moll, Club Esportiu Vallmoll, AMPA, Juntes d’Urbanitzacions, ...)

-  Amb la devolució del 100% de l’IBI rústec de les terres conreades amb 4.250 €.

-  Amb més de 70.000 € a les llars d’infants.

-  Altres (Creu Roja, Fundació Esclerosi Múltiple, Centre de Paràlisi “la Muntanyeta”, Càrites, Consultori Mèdic, Ermita del Roser, Premis i Beques d’estudi, etc.).

Pel que fa a les inversions, a part de finalitzar les obres en curs (piscina, pista de pàdel, etc.)  s’ha previst un import de 387.631,90 €, destacant l’enllumenat del Camí del Molí i de part del Camí dels Morts al seu pas per la zona urbana de Pinars, l’arranjament de la zona de la parada de l’autobús a l’Av. Coronel Oller,  la reurbanització dels carrers  Sant Magí, Nord, Barceloneta, Dr. Rius, Sant Sebastià, Mossèn Llop i Ponent, i una nova fase del Castell, en part amb càrrec als fons FEDER.

 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI