Divendres, 15 de Desembre de 2017
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
 Plaça secretaria-intervenció Ajuntament de Vallmoll

Bases. Concurs lliure. Caràcter interí.
 
Anunci publicat al BOPT núm. 99 de data 25 de maig de 2016 (cliqueu al subtítol per accedir a la publicació).
 
Trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Vallmoll, la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la amb funcionari/a amb habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 30 i 31 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l’art. 34 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de secretaria-intervenció de l’ajuntament, classe 3a, d’acord amb les següents bases i amb tràmit d’urgència.
  

  https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20160525&anyp=2016&num=3949&v=i
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI