Dimarts, 24 de Maig de 2016
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Òrgans de govern
Dades generals i horaris
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Perfil del contractant
E-Tram
e-BOP
Informació al contribuent
Compte General 2014
Comissions de Seguiment
Plens
Informació al ciutadà - varis
 
Informació general
Centres de culte
Centres educatius
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Sanitat i Seguretat - Programació de visites
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
Recollida selectiva d'oli domèstic usat
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústega)
Línia d'ajuts (urbanisme)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
UA 3.1 Calders Nord
Polígon actuació urbanística PE 6.1 Mas Fontana
UA 4.1. Els Calders
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 15.3ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
19.5ºC

Impulsat per AOC
 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció dins el programa per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, durant l’exercici 2015, per un import de 3.315,08 €. Amb aquest import l’Ajuntament ha adquirit material pel Consultori, concretament un “AMBU”pediàtric, un “AMBU” per adults, un pulsioxímetre, dos sensors (un pediàtric i un neonatal), i un dermatoscopi, a més de pintar la sala d’espera i la recepció i satisfer l’import anual del Servei Integral DEA.

 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015 - Llar Infants
 
 
 
 
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2014-2015, per un import de 8.400 € per la Llar d'Infants El Niu, i 11.550 € per la Llar d'Infants L'Espígol.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció en el programa de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, exercici 2015, per import de 2.372,87 €, per l’adquisició d’un fotòmetre i la neteja ordinària dels dipòsits d’aigua municipals. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció dins el programa per la protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, exercici 2015, per import de 2.814 €, pel manteniment de la xarxa d’aigua potable.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció en el programa de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de l’exercici 2015, per import de 4.289,83€ , per la gestió del control de coloms, la recollida d’animals abandonats i l'adquisició de raticides i altres productes pel control i eliminació d’espècies invasores.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció dins el programa per la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà de l’exercici 2015, per import de 2.943,90€, pel manteniment i funcionament de la Biblioteca, Museu i Casal d’Entitats.


 DIPUTACIÓ DE TARRRAGONA
» PAM - Pla d'Acció Municipal 2015
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll la subvenció de 30.414,55 € dins el programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal, anualitat 2015.

 AJUNTAMENT DE VALLMOLL, un ajuntament al vostre servei
» INFORMACIÓ I ACTIVITATS


Vols conèixer el dia a dia del teu municipi? Què fem, properes activitats, festes, cursos... 

Blog municipal: http://viuvallmoll.blogspot.com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ajuntament-De-Vallmoll/1637971286422000

Descarrega't l'aplicació per a mòbil eBando

Contacta'ns: aj.vallmoll@vallmoll.cat Factures electròniques
» Plataforma FACE

L'Ajuntament de Vallmoll treballa amb la plataforma FACE. El nostre codi DIR3 (per a rebre factures electròniques) és el següent:  L01431606


 INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA TRIMESTRAL
» 3r. TRIMESTRE 2014
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, de conformitat amb allò que s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del Període Mig de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. Comuniquem el Període Mig de Pagament corresponent al Tercer trimestre de 2014 que és de 11,38 DIES.


 Més noticies...
 
 
Seu electrònica

Transparència

Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Gimnàs
Piscina
Podologia
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Medi Ambient / Agricultura
Territori, Urbanisme i Habitatge
Educació i Lleure
Formació
 
Conèixer
Festes i Activitats
Mercat setmanal
Història
Llocs d'interès
Carrerer de Vallmoll - 2008
Vol Virtual a Vallmoll
Vallmoll al mapa
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

e-BOP

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Dóna corda al català

Servei ofert per OASI