Dilluns, 05 de Octubre de 2015
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Dades generals i horaris
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2015
Perfil del contractant
E-Tram
e-BOP
Informació al contribuent
Informació als proveïdors
Informació pública
Compte General 2014
Comissions de Seguiment
 
Informació general
Centres de culte
Centres educatius
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Sanitat i Seguretat - Programació de visites
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
Recollida selectiva d'oli domèstic usat
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústega)
Línia d'ajuts (urbanisme)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NS número 2 - regulació de magatzems agrícoles
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Modificació puntual NSP núm. 6 - Divisió polígon UA 1.4
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
UA 3.1 Calders Nord
Polígon actuació urbanística PE 6.1 Mas Fontana
UA 4.1. Els Calders
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 15.3ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
19.5ºC

Impulsat per AOC
BLOG MUNICIPAL: VIU VALLMOLL

 AJUNTAMENT DE VALLMOLL, un ajuntament al vostre servei
» INFORMACIÓ I ACTIVITATS

Vols conèixer el dia a dia del teu municipi? Què fem, properes activitats, festes, cursos... 

Blog municipal: http://viuvallmoll.blogspot.com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ajuntament-De-Vallmoll/1637971286422000
 Factures electròniques
» Plataforma FACE

L'Ajuntament de Vallmoll treballa amb la plataforma FACE. El nostre codi DIR3 (per a rebre factures electròniques) és el següent:  L01431606


 Diputació de Tarragona
» Subvencions 2014

Subvenció interessos préstecs 2014
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Pressupost elegible: 1.741,93 €
Import concedit: 1.741,93 €


[Més ...]

 Diputació de Tarragona
» Subvencions 2014
La Diputació de Tarragona dins del programa de subvenció  per actuacions de protección de la salut pública per a la reducció de la proliferació d’animals peridomestics i control de plagues, per l’exercici 2014,  ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 5.752,39 €, que hem aplicat a les despeses per la recollida d’animals abandonats del nostre municipi i a l’actuació de recollida de coloms que s’esta realitzant.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions 2014
La Diputació de Tarragona, dins el programa de subvencións als ajuntaments per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll, una subvenció per import de 2.587,80 € que han estat aplicades a les despeses ordinàries pel manteniment del edifici municipal Museu, Biblioteca i Casal d’Entitats, durant aquest any de 2014.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions 2014
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per l’exercici 2014, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de  5.777,60 € que hem aplicat a les despeses ordinàries de analítiques d’aigua i compra de productes per el manteniment i millora de la qualitat d’aigua de consum de boca.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de caràcter excepcional per la reparació de la màquina elevadora del cementiri municipal de Vallmoll per import de 1.172,81€.
 
La despesa total de l’actuació ascendeix a 1.466 € i ha significat una millora en els equipaments municipals molt necessària.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions
 
La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut extraordinari per la reforma del vestíbul del Centre Cultural, per import de 14.000 €.
 
Aquest ajut es destinarà a sufragar les despeses originades per la reforma del vestíbul, com és la remodelació elèctrica, les motllures , columnes i treballs de guix, la pintura, la porta d’alumini, la placa de marbre, el mirall i les cortines.


[Més ...]

 INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA TRIMESTRAL
» 3r. TRIMESTRE 2014
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, de conformitat amb allò que s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del Període Mig de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. Comuniquem el Període Mig de Pagament corresponent al Tercer trimestre de 2014 que és de 11,38 DIES.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions
 
 
 
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament en concepte d'activitats culturals per l’any 2014, dins del programa de Cultura, amb la quantitat de 468,16 €.

Les activitats incloses en aquesta subvenció són actes de la Festa Major d’hivern, la Festa Major d’estiu, la Vallmotada , la Festa de la Vellesa i els Tres Tombs de Sant Antoni.

 Diputació de Tarragona
» Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció per import de 4.520,97 € dins el programa per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals. 

L’Ajuntament, a més d’aplicar-ho a les despeses corrents pel manteniment del Consultori Mèdic, ha col·locat un desfibril·lador a la plaça Major al servei de tots els ciutadans.


 Diputació de Tarragona
» Subvencions
La Diputació de Tarragona en el seu programa d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, ens ha atorgat una subvenció per import de 7.808,80 €. Amb aquesta subvenció la Diputació ens ajuda a sufragar les despeses per el servei de socorrisme a la piscina municipal oberta durant l’estiu.


 Diputació de Tarragona
» PEIS 2014
La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria 2014 del seu PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES (PEIS) ha concedit les següents subvencions per a les actuacions detallades a continuació:
 
Actuació: Finalització de 69m2 de la reurbanització dels carrers del nucli antic de Vallmoll (2a. Fase).

Subvenció: 5.000,00 Euros

Actuació: Urbanització de l’entorn de la nau a construir a la parcel·la d’equipaments i del seu accés provisional des del carrer Sant Miquel.

Subvenció: 11.899,40 Euros
 
Actuació: Enllumenat públic del camí del Roser

Subvenció: 11.500,00 Euros


[Més ...]

 Generalitat de Catalunya
» PUOSC 2014
 
 
 
 
  
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 28.818,98 € dins la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació del PUOSC anualitat 2014.


 PAM
» Pla d'Acció Municipal 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll la subvenció de 30.414,55 € dins el programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal, anualitat 2014.

 Més noticies...
 
 
Seu electrònica

Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Gimnàs
Piscina
Podologia
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Medi Ambient / Agricultura
Territori, Urbanisme i Habitatge
Educació i Lleure
Formació
 
Conèixer
Festes i Activitats
Mercat setmanal
Història
Llocs d'interès
Carrerer de Vallmoll - 2008
Vallmoll al mapa
Vol Virtual a Vallmoll
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

e-BOP

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Dóna corda al català

Servei ofert per OASI