Comptes generals i liquidacions 2014-2016

print pdf

Publicació edicte al BOP Compte General 2014

Edicte

Acta sessió Comissió Especial de Comptes exercici 2014

Acta

Estat liquidació del pressupost 2014

Estat liquidació

Liquidació 2015, Romanent de Tresoreria, Resultat Pressupostari i Estats d'Execució

Liquidació 2015

       Informe de Secretaria

       Informe Secretaria

       Informe sobre estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa

       Informe Estabilitat

Estat liquidació 2015 (2): Ingressos

Prem aquí

Estat liquidació (2): Despeses

Prem aquí

Liquidació 2016: Ingressos i Despeses

Documents