SUBVENCIÓ D’IBI I IVTM AMB MOTIU DE LA COVID-19

08/05/2020 Subvencions

SUBVENCIÓ D’IBI I IVTM AMB MOTIU DE LA COVID-19

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

- Una quantia equivalent al  50% de la quota de l’IBI urbana de l’habitatge habitual.

- Una quantia equivalent al  50 % de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb un màxim de dos vehicles per unitat familiar.

- Els immobles han d’estar situats en el terme municipal de Vallmoll.

- Els vehicles han de constar en el padró del municipi de Vallmoll amb anterioritat a 14 de març de 2020.

 

LÍMIT DE LA SUBVENCIÓ :

L’import objecte de subvenció per unitat familiar no podrà superar en cap cas els 500 euros.

 

QUI ES POT BENEFICIAR

Els titulars dels rebuts d’IBI i de l’impost de vehicles que formin part d’una unitat familiar en la qual hi consti, a data 14 de març de 2020, un autònom, empresari individual o treballador per compte aliena en qui concorrin els següents requisits:

1.- En relació als empresaris individuals i autònoms

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de la subvenció en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior. Aquesta reducció de facturació es podrà produir des del 14 de març fins a quatre mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. 

d) L’autònom o empresari individual i la resta de membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vallmoll  amb anterioritat al 14 de març de 2020.

- La reducció d'activitat per a empresaris individuals i autònoms s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, d'acord amb la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'Ajuntament ho requereixi, l'empresari  haurà de mostrar els seus llibres comptables per acreditar la reducció de l'activitat.

- La suspensió o cessament de l’activitat s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

2.- En relació als treballadors per compte aliena

a) Trobar-se efectivament treballant en la data de la declaració de l’estat d’alarma  mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

b) Estar o haver estat  en situació d'atur, expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, des del 14 de març fins a  quatre mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. La situació d’atur, ERTO o similars haurà d’haver tingut una durada mínima de 30 dies naturals.

c) Estar empadronat a Vallmoll amb anterioritat al 14 de març de 2020 juntament amb la resta de membres de la unitat familiar.

- La situació legal d'atur, o d’ERTO, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

 

TERMINI

El termini per sol·licitar la present subvenció finalitza el dia 20 de desembre de 2020.

 

ALTRES

En cas que les circumstàncies abans expressades concorrin en dos o més membres de la unitat familiar, l’import subvencionables serà :

- Una quantitat equivalent al 75 % de la quota de l’Impost Sobre Bens Immobles

- Una quantitat equivalent al 75 %  de la quota de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Als efectes d’aquesta subvenció, el concepte d’unitat familiar és el definit en la Llei de l’IRPF, havent-se d’acreditar igualment la convivència de tots els seus membres a data 14 de març de 2020 i en el moment de la sol·licitud.