Noticies

21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes, gestió dels gossos i gats abandonats, en la convocatòria 2019, per import de 5.136,80 €. Aquesta quantitat serà aplicada a les despeses pel...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) en la convocatòria 2019 per import de 11.632,50 €. Amb aquesta quantitat es substituiran 73 lluminàries de vapor de sodi per leds en l’enllumenat públic i...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà per l’any 2019. L’ import concedit és de 5.146,20 €, que aniran destinats a satisfer les despeses originades per la...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la convocatòria destinada als ajuntaments amb població fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural corresponent a l’any 2018, va concedir a l’...
21/06/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de gener de 2019, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 57.575 €, els quals 41.896,65 € aniran íntegrament a sufragar despeses corrents i...
02/05/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el seu programa d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació” ha acordat concedir a l’Ajuntament de Vallmoll l’import de 30.000 € per la construcció d’un mur de contenció al carrer Pont Nou de Vallmoll. Aquesta obra es va realitzar de forma urgent i excepcional...
02/05/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en data 25 de maig de 2018 va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018, per import de 88.840,68 €, per la realització del projecte de “Reurbanització dels carrers del nucli antic de Vallmoll (4a Fase)”, afectant els...
26/02/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el seu programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i en el programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018, va atorgar a l’Ajuntament de Vallmoll dues línies de...
17/01/2019 Subvencions
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,18 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2018.
16/01/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit 42 euros en concepte de subvenció per interessos de préstecs, convocatòria 2018.

Pàgines